Dovoľujeme si Vás pozvať na 1. ročník pretekov v combat streľbe o Pohár IPA PIEŠŤANY, ktorý organizuje Územná úradovňa IPA Piešťany v spolupráci zo strelnicou a športovým klubom „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch a firmou IODICA Group a. s. Žilina.

V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi členmi IPA a občianskou verejnosťou sa tešíme na priateľské stretnutie v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. 
Zasielame Vám propozície k preteku a veríme, že naše pozvanie prijmete.

Hlavný usporiadateľ : I.P.A. Sekcia Slovenskej republiky, územná úradovňa Piešťany a Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 

Riaditeľ turnaja: Ing. Pavel Maťák 

Dátum konania : 8. 4. 2011 – 10. 4. 2011 

Miesto konania : Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch 

Program súťaže: 7. 4. 2011 od 14.00 hod. príjazd, ubytovanie 

Prezentácia : 8. 4. 2011 od 8.45 - 9.00 hod. na strelnici, losovanie poradia 

Zahájenie súťaže : 8. 4. 2011 o 9.10 hod. 

Rozpis preteku:
8. 4. 2011 od 9.25 hod. začiatok 1. preteku - parkúr
od 13.00 hod. začiatok 2. preteku 
9. 4. 2011 od 9.30 hod. začiatok 3. preteku – parkúr

Doprava : Pre zahraničných pretekárov po dohode transfer z letiska

Podmienky súťaže

Družstvo: strieľajúci 3 pretekári

Štartovné: na mieste pri prezentácii platí družstvo 200 EUR. V cene je štartovné, náboje a záverečný banket. 
Cena rautu pre nesúťažiacich je 15 EUR/osoba

Podmienky súťaže: 
Domáci pretekár strieľa z vlastnej zbrane kal. 9mm, dva zásobníky. Zahraničnému pretekárovi bude zbraň zapožičaná /ČZ 75/.
Strieľa sa na uzatvorenej halovej strelnici, strelnicu, fotografie a výsledkové listiny predchádzajúcich ročníkov možno nájsť na adrese: www.strelnicalaila.sk . 

Vyhodnotenie súťaže

1. Ceny dostanú prvé tri družstvá, prví traja jednotlivci ostatní dostanú upomienkový predmet.

Vašu prihlášku prosím odošlite najneskôr do 28. 3. 2011. V prihláške uveďte požiadavky na ubytovanie a stravu (počet osôb a nocí, a rozsah stravy). Izby sú vybavené kúpeľňou s WC, ľadničkou, TV. Apartmán má dve miestnosti. Ubytovanie je možné zabezpečiť aj na viac dní podľa dohody, hotel nájdete na www.hotelpiestany.sk 
Môžete ju zaslať poštou, alebo e-mailom na adresu : 

Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovenská republika

Kontakt : mob. telefon: 00421 915429999, 
e-mail: ipapiestany@centrum.sk 

Platby za ubytovanie vrátane raňajok budú účastníci hradiť pri prezentácii.

Individuálne platby pre účastníkov : 

- ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 3 lôžková izba 10 EUR
- ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 2 lôžková izba 13 EUR
- ubytovanie + raňajky 1 osoba/noc 2 lôžkový apartmán 16 EUR

Možnosť individuálneho doobjednania, obedov a večerí v mieste ubytovania pre ubytovaných aj neubytovaných pretekárov a hostí.

Program pobytu ubytovaných účastníkov:

Štvrtok
7. 4. 2011 
- príchod jednotlivých účastníkov
od 14.00 hod. - ubytovanie účastníkov turnaja 

Piatok
8. 4. 2011 
- 7.30 - 8.10 hod. - raňajky pre ubytovaných 

Sobota
9. 4. 2011 
- 8.00 - 8.45 hod. - raňajky pre ubytovaných
od 17.00 hod. - banket s vyhodnotením preteku

Nedeľa 
10. 4. 2011 
- odchod účastníkov
8.30 - 9.30 hod. raňajky pre ubytovaných
9.30 - 10.30 hod. odchod ubytovaných účastníkov

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na stretnutie u nás.

SERVO PER AMIKECO

Vedúci územnej úradovne I.P.A.
Piešťany ------------------------------------------------ 

Dear friends of the IPA,

We would like to invite you on the 1. volume of the contest in combat shooting for the Cup IPA Piešťany. The organizator will be Area office IPA Piešťany, which co-operate with the shootplace and the sport club „LAILA“ Sokolovce near the Piešťany.

Within the scope of expansion friendship relations, between the members of IPA and the police officers we are looking forward to friendship meeting in the worldfamous city Piešťany.

We send you the instructions and we hope that you will accept our invitation.

The main organizator: I.P.A. Section of the Slovak republic, Area office of Piešťany and the shootplace ,, LAILA“ Sokolovce near Piešťany

The director of the contest: Ing. Pavel Maťák

The date of contest: 8. 4. 2011 – 10. 4. 2011

The place of contest: Shootplace ,,LAILA“ Sokolovce near Piešťany

The program of contest: 7. 4. 2011 from 14.00 o´clock arrival, accommodation

The presentation: 
8. 4. 2011 from 8.45 – 9.00 o´clock in the keeping room of the shootplace 
The start of contest: 8. 4. 2011 at 9.10 o´clock 

The schedule of the contest:
8. 4. 2011 from 9.25 o´clock – the start of contest – 1. parkur
from 13.00 o´clock– the start of contest – 2. parkur 
9. 4. 2011 from 9.30 o´clock – the start of contest– 3. parkur

The transport: by own transport or by ageement .

The conditions of the contest

The teams: Shooting 3 competitors

The starting tax: The team will pay 200 EUR with the registration. The price includes starting tax, cartridges and the finishing raut. The price for the non-competitor person for the finishing raut is 15,- EUR/person. 

The conditions 
of contest: Each competitor will shoot from own gun and will be shooting with the guns calibre 9 mm, two stocks. It would be possible to rent the guns. /CZ 75 / The shootplace is fully covered. You can see the pictures of the shootplace and the score sheets from last years on www.strelnicalaila.skThe evaluation of the contest:

1. The first 3 teams will get a price.
2. The first 3 competitors will get a price.

Please send your registration till 28. 3. 2011 at the latest. Please specify all your reguirements about the accommodation and the food (the number of persons, nights and food). The rooms have own bathroom and toilet, refrigerator and TV. The apartment has two rooms. It is possible to book accommodation for more days if you want, you can see the hotel´s pictures on www.hotelpiestany.sk Please send your registration by the post or by e-mail address : 

Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovak republic

Mobil phone: +421 915 429999
E- mail: ipapiestany@centrum.sk

The participants will pay for the accommodatation (which includes also breakfest) directly in the hotel.

The individual payments: 
- the accommodation inlcusive the breakfest: o 1 person/night (triple-bed room) 10,- EUR
o 1 person/night (double- bed room) 13,- EUR
o 1 person/night (double bed apartment) 16,- EUR

It is possible to order lunch and dinner in the hotel for billette and also for non billetee participants.

The staying program: 

Thursday 7. 4. 2011 
- Arrival 
from 14.00 o´clock - accommodation 

Friday 8. 4. 2011 
- from 7.30 - 8.10 o´clock - the breakfest for the accommodators

Saturday 9. 4. 2011 
- from 8.00 - 8.45 o´clock - the breakfest for the accommodators 
from 17.00 o´clock – evaluation of the contest and the finishing raut 

Sunday 10. 4. 2011
- from 8.30 - 9.30 o ´clock - the breakfest
from 9.30 - 10.30 o ´clock - the departure 

We hope that you will accept our invitation and we are looking forward to meet you.

SERVO PER AMIKECO

The leader of Area office I.P.A. Piešťany