Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky v combat streľbe o Pohár IPA PIEŠŤANY, ktorý organizuje Územná úradovňa IPA Piešťany v spolupráci zo strelnicou „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 
V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi členmi IPA sa tešíme na priateľské stretnutie v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. 

Zasielame Vám propozície k preteku a veríme, že naše pozvanie prijmete. 

Hlavný usporiadateľ : I.P.A. Sekcia Slovenskej republiky, územná úradovňa Piešťany a Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 

Riaditeľ turnaja: Ing. Pavel Maťák

Dátum konania : 10. 5. 2012 – 13. 5. 2012 

Miesto konania : Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch 

Program súťaže: 10. 5. 2012 od 14.00 hod. príjazd, ubytovanie

Prezentácia : 11. 5. 2012 od 9.00 - 9.15 hod. na strelnici, losovanie poradia

Zahájenie súťaže : 11. 5. 2012 o 9.30 hod. 

Rozpis preteku:
11. 5. 2012 
od 9.40 hod. začiatok preteku - 1. parkúr
od 13.30 hod. začiatok preteku - 2. parkúr
12. 5. 2012 od 9.30 hod. začiatok preteku – 3. parkúr

Doprava : vlastnými dopravnými prostriedkami 

Podmienky súťaže
Družstvo: 
strieľajúci 3 pretekári, max. počet členov výpravy 15 ľudí
Štartovné: na mieste pri prezentácii platí družstvo 200 EUR štartovné, v cene je prenájom strelnice, občerstvenie, ceny a upomienkové predmety, náboje a záverečný raut s vyhodnotením, ďalšia osoba mimo družstvo na raute 13 EUR.
Pokiaľ mužstvo bude mať vlastné náboje je štartovné 165 EUR. 

Podmienky súťaže: Každý pretekár strieľa z vlastnej privezenej alebo na mieste zapožičanej zbrane kal. 9mm, dva zásobníky. Náboje – s oloveným projektilom, alebo možnosť výmeny na strelnici. Strieľať sa budú 3 parkúry. Celková spotreba streliva bude cca 250 ks/družstvo. Pred zahájením súťaže bude oboznámenie s parkúrmi. Zahraničnému pretekárovi bude zbraň zapožičaná /ČZ 75/. Strieľa sa na uzatvorenej halovej strelnici, strelnicu, fotografie a výsledkové listiny predchádzajúcich ročníkov možno nájsť na adrese: www.strelnicalaila.sk . 

Vyhodnotenie súťaže
1. Ceny dostanú prvé tri družstvá. 
2. Ceny dostanú prví traja jednotlivci, ostatní súťažiaci dostanú upomienkové predmety. 

Vašu prihlášku prosím odošlite najneskôr do 30. 4. 2012. V prihláške uveďte požiadavky na ubytovanie a stravu (počet osôb a nocí, a rozsah stravy). Izby sú vybavené kúpeľňou s WC, ľadničkou, TV. Ubytovanie je možné zabezpečiť aj na viac dní podľa dohody, hotel nájdete na www.hotelpiestany.sk 

Môžete ju zaslať e-mailom na adresu : matakp@seznam.cz alebo pavel.matak@minv.sk
Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovenská republika

Kontakt : mob. telefon: 00421 915429999, 
e-mail: ipapiestany@centrum.sk, pavel.matak@minv.sk 

Individuálne platby pre účastníkov : 
- ubytovanie 1 osoba/noc 2 lôžková izba 12 EUR
- ubytovanie 1 osoba/noc 3 lôžková izba 10 EUR

Možnosť individuálneho doobjednania, raňajok, obedov a večerí v miesta ubytovania pre ubytovaných aj neubytovaných pretekárov a hostí. 

Program pobytu ubytovaných účastníkov: 
Štvrtok
10. 5. 2012
 - - príchod jednotlivých účastníkov 
od 14.00 hod. - ubytovanie účastníkov turnaja 

Piatok, Sobota program podľa rozpisu preteku večer voľný program
Sobota 12. 5. 2012 
- od 17.30 hod. - raut s vyhodnotením preteku
Nedeľa 13. 5. 2012 - do 10.00 hod. - odchod účastníkov

Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na stretnutie u nás. 

SERVO PER AMIKECO

Vedúci územnej úradovne I.P.A. 
Piešťany 
Mgr. Peter Muller 

-------------------------------------------------

Dear friends IPA, 

we invite you to the contest in combat shooting for the Cup IPA Piestany, organized by territorial office of IPA in Piestany in cooperation with shootplace „LAILA“ Sokolovce near the city Piestany. 

Within the scope of expansion friendship relations, between the members of IPA and the police officers we are looking forward to friendship meeting in the worldfamous city Piestany. 

We send you instructions and we hope that you will accept our invitation. 

Main organizator: I.P.A. Section of the Slovak republic, territorial office in the Piestany and the shootplace ,, LAILA“ Sokolovce near the city Piestany

Director of the contest: Ing. Pavel Matak

Date of the contest: 10. 5. 2012 – 13. 5. 2012

Place of the contest: Shootplace ,,LAILA“ Sokolovce near the city Piestany

Program of the contest: 10. 5. 2012 from 14.00 o´clock arrival, accommodation

Presentation: 11. 5. 2012 from 9.00 – 9.15 o´clock at the shootplace, draw the chart 

Start of the contest: 11. 5. 2012 at 9.30 o´clock

Schedule of the contest:
11. 5. 2012 from 9.40 o´clock – start of the contest – 1.parkur
from 13.30 o´clock– start of the contest – 2.parkur 
12. 5. 2012 from 9.30 o´clock – start of the contest– 3. parkurTransport: By own vehicles. 

Conditions of the contest

Teams: 
Shooting 3 competitors, max. number of the members of the expedition is 15 people

Starting tax: The team will pay 200 EUR with the registration. The price includes starting tax, rent for the shootplace, refreshments, awards, souvenirs, cartridges and the finishing raut. The price for the non-competitor person for the finishing raut is 13,- EUR/person. 

Conditions of the contest: Each competitor will shoot from own gun and will be shooting with the gun calibre 9 mm, two stocks. It would be possible to rent the guns. Cartridges – with lead projectiles (it is possible to change the cartridges at the shootplace). It will be shooted in three parkures. Total consumption of the cartridges is 250 pieces/team. We will lend to the foreign competitor gun ČZ 75. The shootplace is fully covered. You can see the pictures of the shootplace and the score sheets from last years on www.strelnicalaila.sk


Evaluation of the contest: 1. First 3 teams will get awards. 
2. First 3 competitors will get awards, the others competitors will get souvenirs.

Please send your registration till 30. 4. 2012 at latest. Please specify all your reguirements about the accommodation and the food (number of persons, nights and food). The rooms have own bathroom and toilet, refrigerator and TV. It is possible to book accommodation for more days if you want, you can see the hotel´s pictures on www.hotelpiestany.sk Please send your registration by post or by e-mail address : matakp@seznam.cz or pavel.matak@minv.sk
Uzemna uradovna IPA
Ing. Pavel Matak
Krajinska 5
921 01 Piestany, Slovak republic

Mobil phone: +421 915 429999
E- mail: ipapiestany@centrum.sk, pavel.matak@minv.sk

The individual payments: 
Accommodation
o 1 person/night (triple-bed room) 10,- EUR
o 1 person/night (double-bed room) 12,- EUR

It is possible to order breakfest, lunch and dinner in the hotel for accommodated and also for non accommodates participants. 

Program for the accommodated participants: 
Thursday 
10. 5. 2012 - Arrival 
from 14.00 o´clock - accommodation 

Friday, Saturday according to the program of the contest, free program in the evening 

Saturday 12. 5. 2012 - from 17.30 o´clock – evaluation of the contest and the finishing raut 

Sunday 13. 5. 2012 - till 10.00 o´clock - departure 

We hope that you will accept our invitation and we are looking forward to meet you. 

SERVO PER AMIKECO

The leader of Area office I.P.A. Piestany
Mgr. Peter Muller