(for english version please scroll down) 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Slovenská sekcia, územná úradovňa IPA Piešťany
Krajinská č. 5, 921 01 Piešťany
tel. 00421 915429999
ipapiestany@centrum.skVážený priatelia IPA,

Dovoľujeme si Vás pozvať na 4. ročník pretekov v combat streľbe o Pohár IPA PIEŠŤANY, ktorý organizuje Územná úradovňa IPA Piešťany v spolupráci zo strelnicou „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch.

V rámci rozširovania priateľských vzťahov medzi členmi IPA sa tešíme na priateľské stretnutie v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany.

Zasielame Vám propozície k preteku a veríme, že naše pozvanie prijmete.

Hlavný usporiadateľ: I.P.A. Sekcia Slovenskej republiky, územná úradovňa Piešťany a Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch. 
Riaditeľ turnaja: Ing. Pavel Maťák 
Dátum konania: 4. 4. 2008 – 5. 4. 2008 
Miesto konania: Strelnica „LAILA“ Sokolovce pri Piešťanoch 

Program súťaže: 
3. 4. 2008 od 14.00 hod. príjazd, ubytovanie
od 16.00 do 19.30 hod. možnosť tréningu na strelnici 
Prezentácia: 4. 4. 2008 od 8.00 - 9.00 hod. na strelnici 
Zahájenie súťaže: 4. 4. 2008 o 9.00 hod. – losovanie proradia 1 a 2 parkúr 

Rozpis preteku: 
4. 4. 2008 od 9.30 hod. začiatok preteku - 1. parkúr
5. 4. 2008 od 9.30 hod. začiatok preteku – 2. parkúr 

Doprava: vlastnými dopravnými prostriedkami 

Podmienky súťaže 
Družstvo: strieľajúci 3 pretekári, max. počet členov výpravy 10 ľudí 

Štartovné a raut: na mieste pri prezentácii platí družstvo 3.500,- Sk štartovné a raut 450,- Sk/1 osoba. 

Podmienky súťaže: Zbrane vlastné, pre zahraničných účastníkov možnosť bezplatného zapožičania a odskúšania zbraní. Strieľa sa zo zbraní kal. 9 mm, dva zásobníky. Náboje vlastné – s oloveným projektilom, alebo možnosť zakúpenia na strelnici v cene 5,- Sk/ kus. Celopláštové projektily sú zakázané. Strieľať sa bude combat streľba. V jednom parkúre bude nabíjanie cca 20 nábojov, parkúry budú dva. Pred zahájením súťaže bude oboznámenie s parkúrmi. 

Vyhodnotenie súťaže 
1. Ceny dostanú prvé tri družstvá ostatné družstvá dostanú cenu za účasť
2. Ceny dostanú prví traja jednotlivci 

Vašu prihlášku prosím odošlite najneskôr do 20. 3. 2008. V prihláške uveďte požiadavky na ubytovanie a stravu (počet osôb a nocí, a rozsah stravy). 

Môžete ju zaslať poštou, alebo e-mailom na adresu: 
Územná úradovňa IPA
Ing. Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovenská republika 

Kontakt:
mob. telefon: 00421 915429999 
e-mail: ipapiestany@centrum.sk 

Platby za ubytovanie a stravu budú účastníci hradiť priamo v mieste ubytovania. 

Individuálne platby pre účastníkov: 
ubytovanie 1 osoba/noc, 3 lôžková izba 450,- Sk
strava, 1 osoba : 
večera 180,- Sk
raňajky 80,- Sk
obed 200,- Sk

Program pobytu ubytovaných účastníkov: 
Štvrtok 3. 4. 2008
- príchod jednotlivých účastníkov 
- od 14.00 hod. - ubytovanie účastníkov turnaja 
- od 17.30 hod. - večera 
Piatok 4. 4. 2008: 
- 7.45 - 8.30 hod. - raňajky pre ubytovaných 
- od 12.00 hod. - obed a voľný program
- večera pre ubytovaných
Sobota 5. 4. 2008: 
- 7.45 - 8.30 hod. - raňajky pre ubytovaných
- od 12.00 hod. - obed 
- od 18.00 hod. - raut s vyhodnotením preteku 
Nedeľa 6. 4. 2008: 
- odchod účastníkov
- 7.30 - 9.30 hod. raňajky pre ubytovaných
- 9.30 - 10.30 hod. odchod ubytovaných účastníkov 


Veríme, že naše pozvanie prijmete a tešíme sa na stretnutie u nás. 

SERVO PER AMIKECO

Vedúci územnej úradovne I.P.A. 
Piešťany 
Mgr. Peter MullerINTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Slovenská sekcia, územná úradovňa IPA Piešťany
Krajinská 5, 921 01 Piešťany
tel. +421 915 429999 
ipapiestany@centrum.sk Dear friends IPA, 

we would like to invite you for 4. volume of contest in combat shooting for the Cup IPA Piešťany. The organizator will be Area office IPA Piešťany, which co - operate with the shootplace „LAILA“ Sokolovce near the Piešťany. 

Within the scope of expansion friendship relations, between the members of IPA and the police officers we are looking forward to friendship meeting in the worldfamous city Piešťany. 

We send you the instructions and we hope that you will accept our invitation. 

The main organizator: I.P.A. Section of the Slovak republic, Area office of Piešťany and the shootplace "LAILA" Sokolovce near Piešťany 
The director of contest: Pavel Maťák 
The date of contest: 4. 4. 2008 – 5. 4. 2008 
The place of contest: Shootplace "LAILA“ Sokolovce near Piešťany 

The program of contest: 
3. 4. 2008 
- from 14.00 o´clock arrival, accommodation
- from 16.00 to 19.30 o´clock it´s possible to train at the shootplace 
The presentation: 
- 4. 4. 2008 from 8.00 – 9.00 o´clock in the keeping room of the shootplace 
The start of contest: 
- 4. 4. 2008 from 9.00 o´clock – match for order 1. and 2. parkur 
The schedule of cotest: 
- 4. 4. 2008 from 9.30 o´clock – the start of contest – 1. parkur
- 5. 4. 2008 from 9.30 o´clock – the start of contest – 2. parkur

The transport: by own transport

The conditions of the contest
The teams: shooting 3 racers, max. number of members of the expedition is 10 people 
The starting and raut 
tax: the team will pay in Slovak crowns 3.500,- Sk as the starting tax and 450,- Sk for the raut in the place of presentation 
The conditions of contest: the own guns, for foreign partners it s possible to borrow and try guns without pay. It will be shooting by guns calibre 9 mm, two stocks. The cartridges own - lead bullet, or it´s possible to buy in the shootplace, the price 5,- Sk per 1 piece. The fullmetal jacket bullets are forbidden. The shooting will be by combat. Overall consumption of the cartridges per contest is 20 pieces – necessity of two stocks. The parkurs will be two. Before the start of contest you can make acquaintance with parkures. 

The evaluation of the contest: 
1. The first 3 teams will get a price, others teams will get the price for the participation. 
2. The first 3 competitors will get a price. 

Your registration please send at the latest till 25. 3. 2008. In your registration please specify all your reguirements about the accommodation and the food (the number of persons, nights and food). You can send it by the post or by e-mail on address: 
Územná úradovňa IPA
Pavel Maťák
Krajinská 5
921 01 Piešťany, Slovak republic 
The contact:
mobil phone: +421 915 429999
E- mail: ipapiestany@centrum.sk 

The payment for accommodation will customers of the contest pay direct in the place. 
The individual payments: 
- the accommodation: 1 person/night (triple-bed room) 450,- Sk
- the food per 1 person: 
breakfest 80,- Sk
lunch 200,- Sk
dinner 180,- Sk

The staying program: 
Thursday 3. 4. 2008:
- the coming of the partakers
- from 14.00 o´clock - accommodation of the partakers 
- from 17.30 o´clock - dinner 
Friday 4. 4. 2008: 
- from 7.45 - 8.30 o´clock - the breakfest of accommodators
- from 14.00 o´clock – lunch and free program
- dinner
Saturday 5. 4. 2008: 
- from 7.45 - 8.30 o´clock - the breakfest of accommodators 
- from 14.45 o´clock - lunch 
- from 19.00 o´clock - finishing raut 
Sunday 6. 4. 2008: 
- from 7.30 - 9.30 o´clock - the breakfest
- from 9.30 - 10.30 o ´clock - the departure 

We hope that you will accept our invitation and we looking forward to meet you. 

SERVO PER AMIKECO

The leader of Area office I.P.A. Piešťany
Mgr. Peter Muller