V 43 a 44 týždni 2014 sa konali na strelnici previerky mestskej polície.

Previerky ako každý rok nariadil a riadil náčelník MsP Piešťany. Previerok sa zúčastnili počas dvoch dní všetci príslušníci mestskej polície.

Previerky sa skladali z dvoch častí:

V prvej časti boli príslušníci polície oboznámení so spôsobom bezpečného manipulovania so zbraňou na strelnici a  priamo pri zásahu v teréne.

V druhej časti prebehli kontrolné streľby.